Avalehele

TÜ LOTE Tartu Observatoorium


2018
Esimesest jaanuarist 2018 on Tartu Observatoorium Tartu Ülikooli Loodus- ja täppisteaduste valdkonna instituut.

Liisi Jakobson kaitses 19. juunil 2018 Tartu Ülikoolis doktoritöö loodusgeograafia erialal 'Mutual effects of wind speed, air temperature and sea ice concentration in the Arctic and their teleconnections with climate variability in the eastern Baltic Sea region' (Tuulekiiruse, õhutemperatuuri ja merejää vastastikused mõjud Arktikas ning kaugseosed kliima varieeruvusega idapoolses Läänemere regioonis). Juhendajad Jaak Jaagus ja Erko Jakobson Tartu Ülikoolist, oponent professor Joanna Wibig, Lódźi Ülikool, Poola.

2018. aastal sai alguse Tartu observatooriumi osalusega projekt HYPERNETS, milles töötatakse välja kaugseire-satelliitide ülemaailmse tugimõõtmisvõrgustiku uued seadmed. Moodustatakse ülemaailmne ühtse andmetöötluse ja andmehalduse võrgustik. Projekti koordineerib Belgia Kuninglik Loodusteaduste Instituut, partnerid on Eestist, Prantsusmaalt, Argentiinast, Itaaliast, Saksamaalt js Ühendkuningriigist. Projekti vastutav täitja Tartu observatooriumis on Joel Kuusk.

Eesti Teadusagentuuri ja EL uurimistoetused olid mitmel väiksemal Jan Piseki, Joel Kuuse ja Lea Halliku juhitaval projektil, mitut rakendusprojekti juhtisid Mait Lang ja Urmas Peterson.

Jan Pisek oli kaastoimetaja ajakirja Remote Sensing erinumbris Optical Remote Sensing of Boreal Forests.

9. maist kuni 13. juulini oli kaugseire töörühma juures praktikal doktorant Tšehhist Eva Neuwirthová, kes osales välitöödel puulehtede pigmendisisalduse, anatoomia ja optiliste omaduste mõõtmiseks lehe arengu käigus.

Mait Langi eestvedamisel valmis Sentinel-2 MSI ja Landsat-8 OLI multispektraalsete piltide abil Eesti puistute enamuspuuliigi kaart.

Andres Kuusk võrdles Mait Langi, Jan Piseki ja Silja Märdla (TTÜ) kaasabil puistu võrastiku läbipaistvuse hindamismeetodeid. Maapealse laserskanneriga mõõdetud võrastiku läbipaistvuse hinnang on oluliselt väiksem kui poolsfäärifotodelt või LAI-2000-ga mõõdetu. Lennukilidarite kasvav ruumiline lahutus lubab hinnata lisaks võrastiku läbilaskvusele ka võrastiku elementide paiknemise grupeerumist/regulaasust.

Juhan Rossi nimelise stipendiumi sai veeseire töörühma nooremteadur ja TÜ Eesti mereinstituudi doktorant Mirjam Randla. Tema uurimisteemaks on heljumi omadused ja dünaamika Pärnu lahes.

25. oktoobril 2018 oli Tõraveres Eesti kaugseirepäev. Programmis oli 14 ettekannet, neist 7 Tartu observatooriumi töötajailt või nende osalusel, ning 12 stendiettekannet. Konverentsi peakorraldajad olid Urmas Peterson ja Tiia Lillemaa. Kaugseirepäeva ettekanded koondati elektroonilisse artiklikogumikku "Kaugseire Eestis 2018".


2019


29. novembril 2019 tähistati konverentsiga Tiit Nilsoni 80-aasta juubelit ja ühtlasi ka Uno Veismanni 85. aasta juubelit ja Kalju Eerme 81. sünnipäeva. Tartu Ülikool autasustas kõiki kolme ülikooli väikese medaliga. Konverentsi peakorraldaja oli Jan Pisek, ettekannetega esinesid Andres Kuusk, Kalju Eerme, Joel Kuusk, Joosep Kivastik, Paavo Pelkonen, Agu Laisk, Matti Mõttus, Piia Post, Heikki Junninen, Velle Toll, Hanno Ohvril.

T. Nilson 80,
29.11.2019
Esimene rida: Jan Pisek, Kersti Kangro, Tiit Nilson, Uno Veismann, Anu Reinart, Kalju Eerme, Tõnu Viik, Ain Kallis.
Teine rida: Proua Paavo Pelkonen, Margit Aun, Andres Kuusk, Pauline Stenberg, ?, Krista Alikas, Lea Hallik, Piia Post, Riho Vendt, Joel Kuusk.
Kolmas rida: Hanno Ohvril, Paavo Pelkonen, Heikki Junninen, Madis Sulev, Agu Laisk, Laurits Leedjärv, Miina Rautiainen, Matti Mõttus.
Neljas rida: ?, Mait Lang, Heikki Smolander, Pekka Kauppi (Pola mees), ?, Viktor Vabson.
Karin Pai foto.

Avalehele


Allikad

Aruksaar, H., 1992. Kaarel Kirde - esimene eestlasest geofüüsikaprofessor Tartu ülikoolis. Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist, VIII, Valgus, Tallinn, lk. 231-249.
EFS aastaraamatud 1989..
Eilart, J. (Koostaja), 2001. Akadeemik Juhan Ross. Bibliograafia. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn.
Füüsikakroonikad 1977..1987.
Liidemaa, H., 1992. Tartu Ülikooli Meteoroloogia Observatooriumi rajamine ja meteoroloogia areng Eestis aastail 1865-1918. Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist, VIII, Valgus, Tallinn, lk. 63-79.
Mürk, H., 1992. Meteoroloogia- ja klimatoloogiaalasest uurimistööst Eestis 1920-1940. Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist, VIII, Valgus, Tallinn, lk. 80-98.
Palm, I., 1992. Meteoroloogia õpetamisest Tartu ülikoolis aastail 1919-1940. Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist, VIII, Valgus, Tallinn, lk. 99-122.
Tartu Observatooriumi aruanded/aastaraamatud 1995..
Tartu Ülikooli raamatukogu fotokogu, http://www.utlib.ee/ee/andmebaasid/portreed/
Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist, VIII, Valgus, Tallinn, lk. 99-122.
Siilivask, K. (Koostaja), 1982. Tartu Ülikooli ajalugu. II, 1798-1918. Eesti Raamat, Tallinn.
Tooming, H., 2001. Ilm ja inimesed, Teaduste Akadeemia kirjastus, Tallinn.
Tähetorni kalendrid.
Tartu Observatooriumi aastaraamatud.

Koostas:
Andres Kuusk

Kaasa aitasid:
Kalju Eerme
Ain Kallis
Olavi Kärner
Tiit Nilson
Viivi Russak
Madis Sulev
Uno Veismann