Jüri Reemann
31.12.1920-6.08.1993

   J. Reemann
1966


Jüri Reemann sündis Vigala vallas. Tartu ülikooli lõpetas 1957. 1958-1993 töötas AAI-s atmosfäärifüüsika sektoris. Uuringuid ja arendustöid aktinomeetriainstrumentide alal, konstrueerinud uut tüüpi püranomeetreid ja bilansomeetreid. 1965 kaitses kandidaadiväitekirja "Kiirguse aparatuurne integreerimine aktinomeetrias", juhendaja J. Ross. Bilansomeetrite uudsete tehniliste lahenduste kohta sai 1986. aastal kaks autoritunnistust. Aktinomeetriajaamas töötasid aastakümneid tema konstrueeritud vooluintegraatorid. Maetud Nõo kalmistule.


Detsember 2006